Coördinator Mestvergisting

Locatie
Hengelo
Startdatum
01/08/2024
Einddatum
31/07/2025
Uren
16
Klant
(DAS Twente) Gemeente Hengelo
Aanvraagnummer
SRQ174261
Share this request:

De 14 Twentse gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om gezamenlijk expertise voor of projectmatige ondersteuning van de lokale warmtetransitie te versnellen en de regionale structuur voor warmte te versterken. Door regionaal samen op te trekken, werken gemeenten efficiënter  en kunnen zij specifieke expertise inschakelen. Gemeenten zien stimuleren van biogas/groengas als één van de opties die bijdragen aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Om daartoe stappen te kunnen zetten willen zij gezamenlijk een projectcoördinator mestvergisting aanstellen.

Er moet een proces doorlopen worden om gemeenten bij elkaar te brengen en een coalitie te bouwen om:
– Kennis te ontsluiten
– Kennis te delen
– Gemeenten te ondersteunen om vervolgstappen te zetten.
Dit als een van de onderwerpen  binnen de regionale ondersteuningsstructuur van de samenwerking.

In de RES Twente zijn veel veehouderijen actief. Veel mest is bedrijfsgebonden en wordt grotendeels op eigen land gebruikt. De overschotmest wordt afgevoerd en gaat of direct naar afnemers in de landbouw of naar het buitenland of mestverwerkingsinstallaties regionaal of elders. Dit betekent dat er veel mest niet gebruikt wordt voor het produceren van duurzame energie. Dit terwijl deze zich daar wel voor leent.

Om het biogaspotentieel beter te ontsluiten is er een coördinator nodig die zowel de gemeenten als de veehouders ondersteunt om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de regio is groengas een belangrijk onderdeel in de warmtevisie. Het biogaspotentieel in mest kan hier een forse bijdrage aan leveren. Veehouders hebben al vergaande interesse om zelfstandig of in een hub te gaan vergisten. Toch komen er nog maar weinig initiatieven van de grond of blijven ze hangen in de voorbereiding.

Daarnaast moet de relatie van mestvergisting met de warmtetransitie in Twente in kaart worden gebracht.. Voor grote delen van Twente is het toepassen van een warmtenet geen optie. Mede vanwege netcongestieproblematiek worden hybride warmtepompen in combinatie met groengas als mogelijkheid gezien. Het stimuleren van de productie van groengas door mestvergisting en het gebruik van groen gas voor de gebouwde omgeving kan daarom bijdragen aan de warmtetransitie.

Naast de energietransitie zijn er ook andere grote maatschappelijke opgaven, zoals natuurbescherming, wateropgaven en het verduurzamen van het landbouw- en voedselsysteem. Het Rijk heeft hiervoor een ontwerp – Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) opgesteld en op provinciaal niveau werkt de provincie aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Meer dan voorheen zijn water en bodem sturend voor de keuzes die worden gemaakt en wat in de toekomst mogelijk is. Zeker is dat er in het landelijk gebied, ook in Twente, hierdoor het een en ander gaat veranderen.

Bij de deelnemende gemeenten zit al veel kennis op het gebied van vergisting. Deze is echter verspreid over de gemeenten. De coördinator heeft als rol om deze kennis op te halen en beschikbaar te maken voor alle gemeenten.

Daarnaast kan de coördinator in zijn rol als verbinder er voor zorgen dat projecten verder komen en tot realisatie worden gebracht.

Verder worden diverse plannen en beleidskaders ontwikkeld die invloed hebben op de (on)mogelijkheden op het platteland. Het PPLG is er daar een van. Van de coördinator wordt verwacht dat deze binnen o.a. de provincie duidelijk aangeeft wat de voordelen van mestvergisting zijn. Hierbij valt te denken aan de vermindering van zowel methaan- als stikstofemissie en de productie van duurzame energie, behoud van het kenmerkende landschap en natuur. Een goede samenwerking met de provincie is dan ook 1 van de taken.

Voor veehouders is ook niet altijd duidelijk wat een gemeente voor ze kan doen om projecten te realiseren. Deze hebben ondersteuning en een aanspreekpunt nodig om vragen te kunnen stellen en om projecten om een goede manier te ontwikkelen. De coördinator kan hier een rol spelen door diverse partijen bij elkaar te brengen, denk daarbij aan o.a. financiers (EFO, banken) en kennisinstituten (BEON, hogescholen en universiteit) of netwerkbedrijven (Cogas en Enexis).

Werkzaamheden:

 • Ophalen kennis bij Gemeenten en organiseren dat kennis tussen gemeenten gedeeld wordt

 • Beleid(verschillen) tussen gemeenten in kaart brengen en een voorstel ontwikkelen voor gezamenlijke beleidsuitgangspunten waardoor mestvergisting gestimuleerd wordt

 • Faciliteren van een samenwerking tussen programma’s energie en PPLG (medewerkers)

 • Beleidskaders formuleren en implementeren

 • Veehouders enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biogas

 • Verbinden van wensen veehouders en wensen gemeenten

 • Projecten faciliteren met kennis en verbindingen tot stand brengen met diverse partijen om projecten tot realisatie te krijgen.

Bij de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze opdracht zorg je voor een duidelijke verbinding en afstemming met de analyse mestvergisting (en scenario’s) in Twente die deel uitmaakt van de ontwikkeling van een ‘Bronnenstrategie (warmte)’ die voor de regio Twente wordt ontwikkeld.

We zoeken een verbinder die gemeenten bij elkaar brengt om de lead te nemen en aan de opgave te werken voor analyse en scenario’s voor mestvergisting in Twente.
Jouw verantwoordelijkheid is om de ontwikkeling van vraag en aanbod (voor korte en lange termijn) bij gemeenten in beeld te krijgen en aan te jagen en producten op te leveren zoals omschreven in de opdrachtomschrijving.

 1. Lokaal implementeren landelijke  beleidskaders voor mest- biomassavergisters, zorgen voor versnelling van opwekbiogas/groengas op een verantwoorde manier en afstemming van lokale beleidskaders in de regio

 2. Centrale locaties voor grootschalige mestvergisters en mestverwaardingsinstallaties.

Maar ook het vervolg proces bij de te nemen maatregelen die hier uit voortvloeien. Belangrijk is daarom dat je kennis hebt van bovenstaande onderwerpen en vakgebieden.
Een belangrijke rol is daarna naar verwachting het aanjagen en ondersteunen van gemeenten bij samenwerking.
Let op! Je werkt in deze opdracht aan gemeentelijke samenwerking om versnelling te brengen, maar tegelijk behoudt elke gemeente zijn eigen beleidsvrijheid.
Het goed managen van verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken over de resultaten van jouw opdracht is daarom van groot belang.

Inhuurdesk DAS Twente

Direct link Inschrijven
Hengelo
16
01/08/2024
10/06/2024
31/07/2025
(DAS Twente) Gemeente Hengelo
SRQ174261
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Hengelo
01/08/2024
31/07/2025
16

De 14 Twentse gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om gezamenlijk expertise voor of projectmatige ondersteuning van de lokale warmtetransitie te versnellen en de regionale structuur voor warmte te versterken. Door regionaal samen op te trekken, werken gemeenten efficiënter  en kunnen zij specifieke expertise inschakelen. Gemeenten zien stimuleren van biogas/groengas als één van de opties die bijdragen aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Om daartoe stappen te kunnen zetten willen zij gezamenlijk een projectcoördinator mestvergisting aanstellen.

Er moet een proces doorlopen worden om gemeenten bij elkaar te brengen en een coalitie te bouwen om:
– Kennis te ontsluiten
– Kennis te delen
– Gemeenten te ondersteunen om vervolgstappen te zetten.
Dit als een van de onderwerpen  binnen de regionale ondersteuningsstructuur van de samenwerking.

In de RES Twente zijn veel veehouderijen actief. Veel mest is bedrijfsgebonden en wordt grotendeels op eigen land gebruikt. De overschotmest wordt afgevoerd en gaat of direct naar afnemers in de landbouw of naar het buitenland of mestverwerkingsinstallaties regionaal of elders. Dit betekent dat er veel mest niet gebruikt wordt voor het produceren van duurzame energie. Dit terwijl deze zich daar wel voor leent.

Om het biogaspotentieel beter te ontsluiten is er een coördinator nodig die zowel de gemeenten als de veehouders ondersteunt om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de regio is groengas een belangrijk onderdeel in de warmtevisie. Het biogaspotentieel in mest kan hier een forse bijdrage aan leveren. Veehouders hebben al vergaande interesse om zelfstandig of in een hub te gaan vergisten. Toch komen er nog maar weinig initiatieven van de grond of blijven ze hangen in de voorbereiding.

Daarnaast moet de relatie van mestvergisting met de warmtetransitie in Twente in kaart worden gebracht.. Voor grote delen van Twente is het toepassen van een warmtenet geen optie. Mede vanwege netcongestieproblematiek worden hybride warmtepompen in combinatie met groengas als mogelijkheid gezien. Het stimuleren van de productie van groengas door mestvergisting en het gebruik van groen gas voor de gebouwde omgeving kan daarom bijdragen aan de warmtetransitie.

Naast de energietransitie zijn er ook andere grote maatschappelijke opgaven, zoals natuurbescherming, wateropgaven en het verduurzamen van het landbouw- en voedselsysteem. Het Rijk heeft hiervoor een ontwerp – Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) opgesteld en op provinciaal niveau werkt de provincie aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Meer dan voorheen zijn water en bodem sturend voor de keuzes die worden gemaakt en wat in de toekomst mogelijk is. Zeker is dat er in het landelijk gebied, ook in Twente, hierdoor het een en ander gaat veranderen.

Bij de deelnemende gemeenten zit al veel kennis op het gebied van vergisting. Deze is echter verspreid over de gemeenten. De coördinator heeft als rol om deze kennis op te halen en beschikbaar te maken voor alle gemeenten.

Daarnaast kan de coördinator in zijn rol als verbinder er voor zorgen dat projecten verder komen en tot realisatie worden gebracht.

Verder worden diverse plannen en beleidskaders ontwikkeld die invloed hebben op de (on)mogelijkheden op het platteland. Het PPLG is er daar een van. Van de coördinator wordt verwacht dat deze binnen o.a. de provincie duidelijk aangeeft wat de voordelen van mestvergisting zijn. Hierbij valt te denken aan de vermindering van zowel methaan- als stikstofemissie en de productie van duurzame energie, behoud van het kenmerkende landschap en natuur. Een goede samenwerking met de provincie is dan ook 1 van de taken.

Voor veehouders is ook niet altijd duidelijk wat een gemeente voor ze kan doen om projecten te realiseren. Deze hebben ondersteuning en een aanspreekpunt nodig om vragen te kunnen stellen en om projecten om een goede manier te ontwikkelen. De coördinator kan hier een rol spelen door diverse partijen bij elkaar te brengen, denk daarbij aan o.a. financiers (EFO, banken) en kennisinstituten (BEON, hogescholen en universiteit) of netwerkbedrijven (Cogas en Enexis).

Werkzaamheden:

 • Ophalen kennis bij Gemeenten en organiseren dat kennis tussen gemeenten gedeeld wordt

 • Beleid(verschillen) tussen gemeenten in kaart brengen en een voorstel ontwikkelen voor gezamenlijke beleidsuitgangspunten waardoor mestvergisting gestimuleerd wordt

 • Faciliteren van een samenwerking tussen programma’s energie en PPLG (medewerkers)

 • Beleidskaders formuleren en implementeren

 • Veehouders enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biogas

 • Verbinden van wensen veehouders en wensen gemeenten

 • Projecten faciliteren met kennis en verbindingen tot stand brengen met diverse partijen om projecten tot realisatie te krijgen.

Bij de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze opdracht zorg je voor een duidelijke verbinding en afstemming met de analyse mestvergisting (en scenario’s) in Twente die deel uitmaakt van de ontwikkeling van een ‘Bronnenstrategie (warmte)’ die voor de regio Twente wordt ontwikkeld.

We zoeken een verbinder die gemeenten bij elkaar brengt om de lead te nemen en aan de opgave te werken voor analyse en scenario’s voor mestvergisting in Twente.
Jouw verantwoordelijkheid is om de ontwikkeling van vraag en aanbod (voor korte en lange termijn) bij gemeenten in beeld te krijgen en aan te jagen en producten op te leveren zoals omschreven in de opdrachtomschrijving.

 1. Lokaal implementeren landelijke  beleidskaders voor mest- biomassavergisters, zorgen voor versnelling van opwekbiogas/groengas op een verantwoorde manier en afstemming van lokale beleidskaders in de regio

 2. Centrale locaties voor grootschalige mestvergisters en mestverwaardingsinstallaties.

Maar ook het vervolg proces bij de te nemen maatregelen die hier uit voortvloeien. Belangrijk is daarom dat je kennis hebt van bovenstaande onderwerpen en vakgebieden.
Een belangrijke rol is daarna naar verwachting het aanjagen en ondersteunen van gemeenten bij samenwerking.
Let op! Je werkt in deze opdracht aan gemeentelijke samenwerking om versnelling te brengen, maar tegelijk behoudt elke gemeente zijn eigen beleidsvrijheid.
Het goed managen van verwachtingen en het maken van duidelijke afspraken over de resultaten van jouw opdracht is daarom van groot belang.

Inloggen